logo bhp plus

 

 

 

PRÓBNA EWAKUACJA BUDYNKU

 

 

 

 

 

a1 copy 

Na początku roku szkolnego szczególnie ważne jest spełnienie wymagań określonych w § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który stanowi: "właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu".

 

Ponadto w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.

 

Z kolei w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych), zakres i obszar budynku objęty praktycznymsprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej.

 

Dla rozstrzygnięcia czy obowiązek praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji dotyczy właściciela czy tez zarządcy budynku, odsyłamy do treści art. 4 ust 1 i 1 a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. - Dz. U z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) o ochronie przeciwpożarowej na naszej stronie internetowej - zakładka: Prawo.

 

 

107 

 

109 

 

Właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP (w tym przypadku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu) o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.

Dla ułatwienia poniżej zamieszczono propozycję druku zgłoszeniowego, który można wykorzystać przesyłając do tut. Komendy informację o planowanym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji oraz propozycję protokołu dokumentującego przeprowadzane ćwiczenia. Sporządzony protokół z ćwiczeń należy przechowywać w dokumentacji wewnętrznej obiektu, m.in. na potrzeby kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne.

 
© BHP Plus Szkolenia okresowe i szkolenia wstępne BHP Poznań | ul. Porzeczkowa 9, 61-306 Poznań